STATUTUL

ASOCIATIEI DE STIINTE ETNOLOGICE DIN ROMÂNIA

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. DATELE DE IDENTIFICARE A ASOCIATILOR

Asociatia de Stiinte Etnologice din România, fondata, potrivit Actului constitutiv, de:

1. Paulina Popoiu;
2. Aurelia Cosma;
3. Doina Isfanoni;
4. Dorina Raceu;
5. Ioana Duicu;
6. Rusalin Isfanoni;


Art.2. DENUMIREA SI SCOPUL ASOCIATIEI

Noi, cei de mai sus mentionati, în conformitate cu O. G. nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, în calitate de asociati - fondatori, am hotarât constituirea asociatiei denumita Asociatia de Stiinte Etnologice din România care este persoana juridica de drept privat, cu caracter profesional si stiintific, fara scop lucrativ, denumirea fiind rezervata conform Dovezii disponibilitatii denumirii nr. 29341 din data de 02.11.2004 eliberata de Ministerul Justitiei.
Scopul asociatiei îl reprezinta promovarea studiilor si favorizarea dezvoltarii comunitatii stiintifice în câmpul stiintelor etnologice. Asociatia urmareste în exclusivitate solidaritatea profesionala si sa dezvolte propria activitate pe segmentele urmatoare: cercetare stiintifica ( conservare, valorificare ) si învatamânt-educatie., iar obiectivele pe care si le propune în vederea realizarii acestui scop sunt prevazute în Statutul asociatiei.

Art.3. SEDIUL ASOCIATIEI

Asociatia are sediul central în Bucuresti, Sos. Kiseleff nr. 28, Sector 1.

Art.4. DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI

Asociatia de Stiinte Etnologice din România se constituie si functioneaza pe termen nelimitat.

Art.5. PATRIMONIUL INITIAL

La data constituirii, patrimoniul Asociatiei este de 6.000.000 lei, constituit prin aportul în natura si/sau în bani al membrilor fondatori.
Întregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat în conformitate cu legislatia româna în materie, pe numele asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.6. OBIECTIVELE ASOCIATIEI SUNT:

a. Soicita o delimitare riguroasa a competentelor, obiectivelor si instrumentelor de cercetare;
b. Contribuie la armonizarea profilurilor si rolurilor profesionale prin furnizarea indicatiilor privind criteriile si modalitatile de formare a celor ce studiaza stiintele etnologice;
c. Explica si impune principiile unei deontologii profesionale care legitimeaza identitatea celor ce studiaza stiintele etnologice privind responsabilitatea si functiile lor în contextul social;
d. Asigura schimbul de informatii si de documentare între membrii sai ca o conditie indispensabila pentru existenta efectiva a unei comunitati stiintifice si pentru reprezentativitatea sa în eventuale conferinte sau dezbateri;
e. Realizeaza periodic întâlniri-dezbateri privind stadiul cercetarilor si liniile de dezvoltare ale acestora;
f. Contribuie la raspândirea informatiei la zi cu privire la conditiile, modalitatile si tendintele didacticii în sectorul stiintelor etnologice;
g. Promoveaza activitatea editoriala în sectorul studiilor stiintifice de etnologie;
h. Organizeaza dezbateri, congrese si activitati formative, pe tematici apartinatoare stiintelor etnologice sau pe tematici interdisciplinare;
i. Opereaza ca un organ de legatura între cei ce studiaza stiintele etnologice, români si straini, si între acestia si cercetatorii din alte sectoare stiintifice;
j. Promoveaza prezenta competentelor etnologice în diferite sectoare de activitate si în structurile operative publice sau private, în functie de oportunitati;
k. Sustine prezenta activa a stiintelor etnologice în cadrul dezbaterilor nationale si internationale cu referire la marile probleme din societatea actuala si la responsabilitatea lor istorica din etapa actuala. Societatea nu poate dezvolta alte activitati decât cele de mai sus, cu exceptia celor care sunt în mod direct conexe.


Capitolul II
MEMBRII ASOCIATIEI

Art.7. MEMBRII ASOCIATIEI

Asociatia de Stiinte Etnologice din România este compusa din urmatoarele categorii de membrii:
a) membrii fondatori;
b) membrii asociati ( individuali sau colectivi );
c) membrii de onoare;v d) membrii sustinatori.

a) Pot fi membrii fondatori cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b) Pot fi membrii asociati cei care se asociaza ulterior fondarii. Membrii asociati pot fi membri asociati individuali si membri asociati colectivi.
- Membrii asociati individual sunt admisi pe baza unei cereri (adeziune): cadre didactice universitare de la facultatile de profil; cercetatori ai disciplinelor etnologice din institutele de cercetare de specialitate; muzeografi si personalul stiintific angajat în muzee etnologice; personal tehnic cu studii superioare cu preocupari in domeniul stiintelor etnologice din România si din strainatate. Pot fi, de asemenea, membri individuali cei care si-au dat doctoratul cu cercetari cu aplicabilitate în domeniul disciplinelor etnologice. Pot deveni membri individuali, printr-o cerere sustinuta de un curriculum vitae, toti cei care pot demonstra ca au avut contributii specifice si sistematice la cercetarea, analizarea, valorificarea, raspândirea cunostintelor etnologice.
- Membrii asociati colectivi sunt societatile, asociatiile care desfasoara o activitate culturala si/sau de cercetare în cadrul stiintelor etnologice. Procedura de admitere a acestora prevede o cerere corelata cu prezentarea statutului si a programelor de activitate desfasurate. Acestea au dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a membrilor;
Calitatea de membru asociat se acorda de Adunarea generala.
Calitatea de membru asociat se pierde prin retragerea ( în acest caz, hotarârea de retragere se comunica cu cel putin 15 zile de la data primei adunari generale ) sau prin excludere pentru abateri grave de la Statut, regulamente si hotarârile Consiliului director.
Membrii asociati care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei ramânând obligati sa-si plateasca contributiile la care s-au obligat fata de asociatie.
c) Membrii de onoare sunt persoanele fizice si persoanele juridice care au adus si aduc servicii deosebite asociatiei sau care o sprijina substantial, din punct de vedere stiintific;
Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea generala, la propunerea Consiliului director;
d) Membrii sustinatori sunt persoanele si/sau societatile care sustin material Asociatia de Stiinte Etnologice din România. Orice societate sustinatoare are dreptul la un vot în Adunarea generala.
Calitatea de membru sustinator se acorda de Consiliul director.
Calitatea de membru sustinator se pierde prin retragerea sau neplata cotizatiei timp de 6 luni consecutive sau alternative.

Art.8. DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

Membri asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi în Consiliul director, daca au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si si nu au suferit nici o condamnare penala;
b) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarâri ale Adunarii generale;

Art.9. OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte, fara rezerve, Statutul, regulamentele si hotarârile Consiliului director, ale asociatiei;
b) sa-si plateasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;
c) sa promoveze studiile si sa favorizeze dezvoltarea comunitatii stiintifice în câmpul stiintelor etnologice


Capitolul III
RESURSELE PATRIMONIALE

Art.10. Patrimoniul social initial al asociatiei se completeaza cu venituri din contributiile membrilor asociati, cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor sustinatori, sponsorizari, donatii si alte contributii în bani si/sau în natura, de la persoanele fizice si juridice, în conformitate cu prevederile legii.


Capitolul IV
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI


Sectiunea I
Adunarea generala


Art. 11. Organele de conducere ale Asociatiei de Stiinte Etnologice din România (ASER) sunt:
a. Adunarea generala a membrilor
b. Consiliul director
c. Presedintele
d. Prim-vicepresedinte
e. Vicepresedinte
d. Colegiul de disciplina (control)
Toate aceste functii sunt onorifice.

Art.12. (1) Adunarea generala este organul de conducere si se constituie din totalitatea membrilor asociati.
(2) Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) aproba bilanturile anuale;
b) alege presedintele, consiliul director si colegiul de disciplina prin vot secret;
c) stabileste sau modifica cotizatiile anuale;
d) delibereaza asupra eventualelor modificari din Statut si Regulament;
e) delibereaza asupra liniilor generale de activitate ale Asociatiei, pe baza darii de seama stiintifice si a planurile de activitate profesionala prezentate de Consiliul director si exercita controlul asupra politicii culturale si de asociatie gestionata de organele Asociatiei;
f) alege Comisia pentru admiterea membrilor, formata din 5 membri care sunt alesi pentru 2 ani;
g) delibereaza asupra unor eventuale suspendari sau radieri a membrilor ce se fac responsabili de acte contrare scopurilor sociale sau care au încalcat statutul si regulamentele, în urma examinarii fiecarui caz în parte de catre Colegiul de Disciplina.

Art.13. Adunarea generala se întruneste de cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului director si a cenzorului.

Art.14. Adunarea generala se convoaca cu cel putin 30 zile înainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau, în cazuri de urgenta, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, în acest din urma caz daca:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situatii care pun în pericol existenta asociatiei;
c) la cererea, scrisa, a unui numar de cel putin 1/3 din numarul membrilor fondatori si al membrilor asociati.

Art.15. (1) Adunarea generala se convoaca de Consiliul director printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul si ordinea de zi si care se va aduce la cunostinta celor interesati în termenele prevazute, dupa caz, la art. 13.
(2) Odata cu comunicarea datei, locului si a ordinii de zi a Adunarii generale, se pun la dispozitia participantilor materialele supuse dezbaterii.
(3) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, facute în scris, si depuse la secretariatul asociatiei cu cel putin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea generala.

Art.16. (1) La Adunarea generala participa:
a) membrii fondatori;
b) membrii asociati ( individuali sau colectivi );
c) membrii de onoare;
d) membrii sustinatori sau reprezentantii lor, potrivit hotarârii Consiliului director;
e) invitati.
(2) În cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si fiecare membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art.17. Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la 2 ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza de Adunarea generala care le urmeaza.

Art.18. Rapoartele de activitate ale Consiliului director si cenzorului, programele de activitate, calendarele competitionale, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile se dezbat si se supun, anual, aprobarii Adunarii generale.

Art.19. (1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unu dintre asociati.
(2) Daca nu se îndeplineste cvorumul prevazut la alin. (1), Adunarea generala se reconvoaca dupa o perioada de 10 zile si poate avea loc oricare va fi numarul asociatilor prezenti.

Art.20. Hotarârile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia celor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei.

Art. 21. Adunarea generala este condusa de un presedinte sau, în lipsa, de înlocuitorul sau care are obligatia sa comunice situatia prezentei asociatilor si lista nominala a celor prezenti.

Art.22. (1) Cu ocazia fiecarei Adunari generale se întocmeste un proces-verbal cu modul ei de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotarârile care s-au luat.
(2) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociatiei.

Art.23. Hotarârile Adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat împotriva si au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinta, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunostinta despre hotarâre sau de la data când a avut loc sedinta, dupa caz.


Sectiunea a II-a
Consiliul Director

Art.24. (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotarârilor adunarii generale
(2) El este alcatuit astfel:
a) presedinte;
b) prim-vicepresedinte;
c) vicepresedinte;
d) membri;
d) secretar general;
(3) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret de Adunarea generala.

Art.25. În exercitarea competentei sale, Consiliul director:
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioda anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor asociatiei, etc.
b) aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
c) delibereaza constituirea filialelor apreciind propunerile judicioase, propunând eventuala regrupare a mai multor propuneri si sugerând constituirea noilor filiale (ex. etnomuzicologie, folclor literar, coregrafie, mestesuguri artizanale etc.); delibereaza, în cazul gasirii de carente în activitatea stiintifica sau de abatere grava din partea acestora de la normele statutare;
d) delibereaza în legatura cu posibila constituire a unor eventuale grupe de lucru pentru initiative specifice, fixând termene;
e) în cazul în care se cere Asociatiei sa desemneze experti pentru sectoare specifice de consultanta se pronunta în legatura cu numele persoanelor ce vor fi desemnate;
f) delibereaza admiterea de noi membri individuali pe baza cererilor primite, sau la propunerea Comisiei pentru admiterea membrilor, pentru cazurile ce cad în competenta celei din urma;
g) delibereza regulamentele interne proprii si ale filialelor;
h) decide convocarea Adunarii generale a membrilor, care va fi convocata de Presedinte, cât si ordinea de zi;
i) delibereaza asupra programului si sedintelor stabilite, constituind eventual comitete ad-hoc;
j) elaboreaza propunerile privind initiative editoriale (reviste, buletine si alte publicatii periodice) si a oricaror alte instrumente audio-video privind disciplinele etnologice;
k) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala;

Art.26. Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justitie.

Art.27. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie pentru a exercita urmatoarele atributii:
a) sa încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
b) sa îndeplineasca orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea generala.
Art.28. (1) Consiliul director se întruneste cel putin o data pe luna sau ori de câte ori nevoile asociatiei o impun.

(2) Conducerea Consiliului director se face de presedinte, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul sau.
(3) Consiliul director delibereaza, în mod valabil, în prezenta acel putin 2/3din numarul membrilor sai si adopta hotarâri valabile cu o jumatate plus unu din voturi.
Art.29. Deliberarile si hotarârile Consiliului director se consemneaza în procesele-verbale încheiate cu ocazia fiecarei sedinte.


Sectiunea a III-a
Controlul financiar

Art.30. Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor prin alegere de catre Adunarea generala.
Art.31. În realizarea competentei sale cenzorul:
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) întocmeste rapoartele si le prezinta Adunarii generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) elaboreaza regulamentul propriu, intern, de functionare;
e) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.

Art.32. Adunarea generala aproba regulile generale de organizare si functionare ale cenzorului.

Art.33. Secretarul general:
a) dirijeaza Oficiul de secretariat;
b) aplica directivele Consiliului director;
c) acopera functiile casierului, pregateste si se îngrijeste de redactarea bilanturilor pe care le trimite spre aprobare Consiliului;
d) verifica an de an regularitatea varsamintelor membrilor, care trebuie sa fie facute pâna la 30 iunie în fiecare an. În iulie, în fiecare an, invita membrii ramasi cu restanta sa-si regularizeze situatia. Daca cotizatia nu va fi platita pâna în decembrie, membrii restanti nu sunt declarati decazuti din drepturi, dar pentru ca îsi pierd dreptul de vot, vor primi informatii generale de la Secretariat. Membrii cu restante îsi reprimesc toate drepturile statutatre din momentul în care si-au regularizat situatia.
Art.34. Colegiul de disciplina este compus din trei membri si trei supleanti. Colegiul alege, din rândul membrilor sai, pe presedinte. Colegiul are competenta de a examina, la cererea Consiliului director, a presedintelui sau a unui membru, cazurile de presupusa violare a Statutului sau a regulamentelor de catre membri individuali sau de catre organele Asociatiei.


CAPITOLUL V
VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art.35. Asociatia nu are scopuri lucrative. Veniturile asociatiei provin din:
a) din intrarea cotizatiei membrilor;
b) din donatii, subscriptii de la persoane juridice sau de la cetateni particulari, destinate expres acestor scopuri;
c) din fonduri destinate cresterii patrimoniului Asociatiei cu aprobarea, în urma deliberarii a Adunarii membrilor;
d) din materiale, bunuri mobile sau imobile, din proprietatea sa;
e) din contracte sau conventii încheiate cu persoane juridice publice sau private;
f) alte venituri prevazute de lege.

Art.36. Marimea cotizatiei si eventualele distinctii care pot fi oferite, vor fi stabilite de Consiliul director.

Art.37. Exercitiul financiar al Asociatiei începe la 1 ianuarie în fiecare an si se termina la 31 decembrie, anul respectiv. Bilantul fiecarui an va trebui aprobat de Adunarea generala cu mai putin de 6 luni înainte de scadenta anului financiar.
Fondurile trebuie sa fie utilizate obligatoriu pentru realizarea activitatii institutionale sau a celei care este direct legata de ea.


CAPITOLUL VI
CONSTITUIREA DE FILIALE

Art.38. În scopul asigurarii dezvoltarii activitatii stiintifice a Asociatiei, de a permite stimularea în conditii cât mai adecvate a cunostintelor de specialitate si de a stimula largirea ariei de cercetare specifice, Asociatia (ASER) poate constitui filiale tematice si teritoriale. Filialele vor fi constituite prin hotarârea autentificata a Adunarii generale a asociatiei, la propunerea a cel putin 10 membri ordinari. Pentru validarea propunerilor, Adunarea va acorda prioritate celor formulate într-un mod ce prefigureaza o ampla baza teritoriala si care sunt prezentate de grupuri alcatuite din componenti diversi ai Asociatiei. Propunerile privind crearea filialelor vor trebui sa contina indicatii asupra temei si programului de activitate. Filialele devin operante dupa alegerea organelor lor de conducere.

Art.39. Odata constituite, filialele sunt deschise tuturor membrilor care fac cerere de adeziune. Astfel ei pot face parte din mai multe filiale, dar nu pot detine functii în mai mult de una. Filialele se organizeaza conform propriilor reguli, continute într-un regulament aprobat de Adunarea generala a Asociatiei; ele îsi vor alege un coordonator si un secretar.

Art.40. Filialele trebuie sa prezinta un raport de doua ori pe an Consiliului director al Asociatiei /ASER/ despre activitatea desfasurata. Filialele stimuleaza cercetarea stiintifica, pot promova publicatii, pot participa la conventii internationale, nationale sau locale si sunt însarcinate sa contribuie la munca stiintifica a conventiilor generale ale Asociatiei. Pentru organizarea activitatii lor, filialele pot accede, la cerere, la fondurile pe care Asociatia este capabila sa le puna la dispozitie.


CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.41. Asociatia de Stiinte Etnologice din România se va dizolva:
I. De plin drept:
a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunarii generale sau a constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generala sau, dupa caz, Consiliul director trebuia constituit;
c) reducerea numarului de asociati sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni.
II. Prin hotarâre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci când:
a) scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
c) urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii;
III. Prin hotarârea Adunarii generale.

Art.42. (1) În cazul dizolvarii asociatiei, lichidatorii se numesc de catre instanta judecatoreasca sau de catre adunarea generala, dupa caz.
(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director înceteaza.
(3) Lichidatorii, la intrarea în functie, efectueaza inventarul si încheie bilantul care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
(4) Ei sunt obligati sa promeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art.43. (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice în curs, sa încaseze creantele, sa plateasca creditorii, iar daca numerarul nu este sufucient, sa transforme si restului activului în bani, procedând la vânzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate în curs de derulare.

Art.44. (1) În cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase în urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
(3) Daca în termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile la persoanele mentionate în alin. (2), ele se atribuie de instanta comptenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulteriara.

Art.45. Lichidatorii încheie operatiunile si remit celor în drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvatii asociatiei.

Art.46. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca în termen de doua luni sa depuna bilantul, registru jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatilor si fundatiilor al judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul asociatia si sa îndeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art.47. Daca în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se înregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor permite celor în drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Art.48. (1) Asociatia înceteaza a avea fiinta de la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE

Art.49. Pevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.
Copyright © ASER